Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacjibr /

Podtytuł: 83-7308-254-9
ISBN:
39,80 zł
Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na...
Ilość

Prezentowana książka stanowi efekt rozważań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz praktyków. Przedstawione poglądy, doniesienia z badań oraz refleksje wyraźnie wskazują na obszerną problematykę pedagogiki resocjalizacyjnej. Całość opracowania podzielono na dwie części, z których pierwsza nosi tytuł "Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego". Część druga "Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej" omawia zagadnienia resocjalizacji wobec przestępczości oraz niedostosowania społecznego w kontekście badań i praktyki pedagogicznej. Poszczególne artykuły składające się na prezentowaną publikację powinny okazać się dla Czytelników inspiracją i pomocną lekturą w pracy naukowej, dydaktycznej i praktyce resocjalizacyjnej.

83-7308-254-9

Rybczyńska Dorota

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki o specjalności: pedagogika społeczna. Rozprawa doktorska autorki obejmowała tematykę zjawiska narkomanii w świadomości społecznej młodzieży uczącej się, rozprawa habilitacyjna natomiast nosiła tytuł: Jakość życia młodzieży z rodzin ubogich. Specjalizuje się także w pedagogice specjalnej, resocjalizacji oraz profilaktyce społecznej.  Pełni funkcję profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Resocjalizacji i Psychologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu; Zakład na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadziła badania nad jakościa życia młodzieży ubogiej (1997)

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=71492&lang=pl

 

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji

Wstęp

 

 

Tom I

WYBRANE ASPEKTY PROFILAKTYKI NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO

 

I. Teoretyczne i praktyczne aspekty profilaktyki społecznej

 

·        Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym

·        Podmiotowość jednostki wobec postulatów ładu społecznego (propozycje analizy)

·        Metoda harcerska skutecznym elementem programów profilaktycznych

·        Bariery w szkolnej profilaktyce i hamowaniu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży

·        Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie nabywania poczucia tożsamości i własnej wartości ich uczestników

·        Rodzina w etiologii niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży wyznacznikiem zintegrowanej i wieloaspektowej profilaktyki wychowawczej w środowisku zamieszkania

·        Opinie uczniów i dyrektorów szkół na temat poczucia bezpieczeństwa — na przykładzie badań województwie lubuskim

·        Kapitał społeczny jako czynnik ograniczający zjawiska patologii w społecznościach lokalnych

·        Ustalenia prawne a możliwość oddziaływań profilaktycznych w zakresie narkomanii

·        Profilaktyka uzależnień

 

II. Pomoc postpenitencjarna i środowiskowa

 

·        Resocjalizacja osób skazanych i ich readaptacja społeczna

·        Pomoc postpenitencjarna w odczuciach więźniów recydywistów

·        Sprawcy i ich ofiary — rozważania dotyczące przemocy w rodzinie

·        Trudności w społecznym przystosowaniu dzieci z poczuciem osierocenia

·        „Kolory życia” — program wspierający rodzinę

·        Wspierać wspierających — wokół problematyki wsparcia wychowawców

 

 

Tom II

WYBRANE ASPEKTY PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

 

I. Resocjalizacja wobec przestępczości

 

·        Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego — założenia i realia  

·        Przepustka w polskim systemie penitencjarnym (założenia teoretyczne i praktyka)

·        Pedagogika przeżywania jako forma pracy resocjalizacyjnej

·        Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu probacji w Polsce

·        Wybrane kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa rozboju dokonywanego przez nieletnich

·        Uwarunkowania przestępczości kobiet w świetle wybranych teorii

·        Przyczyny powrotności do przestępstwa w świetle relacji osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie oraz danych sądowych

·        Mediacje między nieletnim sprawcą a ofiarą — stan obecny
            i perspektywy

 

 

II.     Niedostosowanie społeczne w kontekście badań i praktyki pedagogicznej

 

·        Etyczne problemy diagnozy psychologicznej w sprawach nieletnich

·        Sytuacyjny Kwestionariusz Osobowości jako narzędzie diagnozujące wymiary niedostosowania społecznego

·        Agresja rówieśnicza w doświadczeniach uczniów szkół rolniczych— projekt badań

·        Dynamika zjawiska niedostosowania społecznego w powiecie zielonogórskim w latach 1995–2001

·        Przekonania i zachowania zdrowotne więźniów w kontekście HIV/AIDS

·        Specyfika trudności w procesie socjalizacji uczniów klas gimnazjalnych

·        Sytuacja szkolna młodzieży niedostosowanej społecznie

·        Zmiana jakości życia osób uzależnionych od narkotyków — uczestników ambulatoryjnego programu terapii

·        Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez osoby uzależnione od alkoholu — komunikat z badań

·        Oceny efektywności zobowiązania sądowego do leczenia odwykowego przeciwalkoholowego

·        Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków

 

Informacje o autorach

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło