Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym

Podtytuł: 83-7308-137-A
ISBN:
14,80 zł
Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków.
Ilość

Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków. Zbiór wiadomości bezpośrednio i pośrednio związanych ze zdrowiem ułatwi każdemu nauczycielowi propagowanie treści wychowawczo-zdrowotnych w ramach obligatoryjnych przedmiotów szkolnych.

 

83-7308-137-A

Stypułkowski Cezary

Doktor nauk medycznych. Równolegle z medycyną ukończył na UJ biologię (biochemię), a podjąwszy już pracę, ukończył zaocznie studia z zakresu wychowania fizycznego.

Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, opublikował 8 książek i ponad 100 prac z zagadnień kliniczno-hematologicznych.

W drugiej połowie kariery zawodowej zajmował się pedagogiką zdrowia i metodyką edukacji zdrowotnej. Jako pierwszy w Polsce przez okres 10 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Wychowania Fizycznego wykładał na kierunku nauczycielskim pedagogikę zdrowia.

 

 

 

Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym

SPIS TREŚCI

 

 I.   Wstęp

 

 II.  Uzasadnienie merytoryczne temat

 

III.   Strategia skuteczności oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w nauczaniu przedmiotowym

 

IV. Geneza i realizacja projektu badawczego

 

 V. Wybór elementów wiedzy o zdrowiu w obligatoryjnych przedmiotach w systemie edukacji

 

     PRZYRODA. BIOLOGIA

           Szkoła podstawowa kl. IV–VI

                Higiena i zdrowie człowieka

                Elementy ochrony środowiska

                Różnorodność i jednorodność organizmów

                jednokomórkowych

                Różnorodność i jednorodność roślin niższych

                Różnorodność bezkręgowców

                Elementy ochrony środowiska

                Różnorodność strunowców

                Różnorodność organowców

                Ogród szkolny

                Elementy ochrony środowiska

 

           Gimnazjum kl. I–III

                Higiena i zdrowie człowieka, jego miejsce w przyrodzie

                     Układ ruchu

                     Krążenie

                     Odżywianie

                Oddychanie­­

                Wydalanie

                Rozmnażanie i rozwój

                Regulacja nerwowa i hormonalna

                Choroba jako wynik zakłócenia równowagi w organizmie

           Ochrona środowiska a zdrowie człowieka

           Ekologia i ochrona środowiska

           Skład chemiczny organizmów jako dowód jedności świata

           Komórka jednostką struktury i funkcji

           Wirusy

           Organizmy prokariotyczne

           Organizmy eukariotyczne

 

      Liceum kl. I–III

           Organizmy eukariotyczne

           Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i higieny człowieka

           Dziedziczność i zmienność organizmów

           Podstawowe problemy ewolucji

           Biogeneza

           Człowiek i jego środowisko

           Higiena pracy i wypoczynku

           Zdrowie ludności i jego ochrona

 

 

CHEMIA

      Gimnazjum kl. I–III

           Substancje chemiczne i ich przemiany

           Atom i cząsteczka

           Roztwory wodne

           Wodorotlenki i kwasy

           Sole — znaczenie wybranych soli: chlorki, węglany azotany,     siarczany fosforany

           Tworzywa pochodzenia mineralnego

           Węgiel i jego związki

                Węgiel w przyrodzie

                Ropa naftowa

                Węglowodory nasycone

                Węglowodory nienasycone

           Pochodne węglowodorów

                Alkohole

                Gliceryny

                Kwasy karboksylowe

                Wyższe kwasy karboksylowe

           Związki chemiczne w żywieniu

                Tłuszcze

                Białka

                Cukry

           Podstawowe pojęcia chemiczne

           Budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, wiązania chemiczne
           Ilościowa interpretacja przemian chemicznych

           Roztwory. Reakcje w roztworach wodnych

     

      Liceum kl. I–III

           Procesy utleniania i redukcji

           Elektrony w atomach i cząsteczkach

           Właściwości związków nieorganicznych

           Elekrochemia

           Związki węgla z wodorem

           Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

           Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

           Szybkość reakcji chemicznej i stan równowagi

 

 

FIZYKA

      Szkoła podstawowa kl. IV–IV

           Wiadomości wstępne dotyczące przedmiotu

           Właściwości ciał

           Budowa materii

           Siły i równowaga

           Hydrostatyka i afrostatyka

 

      Gimnazjum kl. I–III

           Kinematyka

           Dynamika

           Analiza energetyczna procesów cieplnych

           Prąd elektryczny

           Pole magnetyczne

           Optyka

          

      Liceum kl. I–III

           Ruch i siła

                Materia i ciepło

           Astronomia i grawitacja

           Elektrostatyka

           Prąd stały

           Pole magnetyczne

           Pole elektromagnetyczne

           Drgania mechaniczne i elektryczne

           Fale mechaniczne i elektromagnetyczne

            Optyka

           Dualizm falowo-korpuskularny

           Jądro atomowe i cząsteczki elementarne

 

 

PRZYRODA. GEOGRAFIA

      Szkoła podstawowa kl. IV–VI

           Krajobraz najbliższej okolicy

           Od gór do morza
           Krajobraz gór wysokich

                Krajobraz wyżyny znacznie przekształconej przez człowieka

                Krajobraz doliny Wisły w okolicach Warszawy

                Krajobrazy nadmorskie

           Nasza planeta Ziemia

                Ruchy Ziemi i ich następstwa

           Krajobrazy strefowe

                Krajobraz lasu równikowego Kotliny Kongo

                Krajobrazy pustynne Sahary

                Krajobraz śródziemnomorski

                Krajobraz tajgi syberyjskiej

                Krajobraz lodowej pustyni na Antarktydzie

                Krajobraz wysokogórski Himalajów

                Krajobraz Wyżyny Brazylijskiej

      Elementy przyrody

           Geografia świata — przegląd kontynentów

                Ameryka

                Afryka

                Australia i Oceania

     

      Gimnazjum kl. I–III

           Geografia świata — przegląd kontynentów

                Europa i Azja

           Przegląd krain geograficznych

           Ludność

           Rolnictwo i wyżywienie

 

      Liceum kl. I–III

Mapa jako źródło informacji geograficznej

           Atmosfera

           Hydrosfera

           Pedosfera i biosfera

           Litosfera

           Polska w Europie

           Człowiek i  jego działalność we współczesnym świecie

 

 

HISTORIA (blok humanistyczny)

      Szkoła podstawowa  kl. IV–VI

           Starożytny Wschód

           Starożytna Grecja

           Starożytny Rzym

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło