LEKSYKON RESOCJALIZACJI

LEKSYKON RESOCJALIZACJI

Podtytuł: 978-83-7587-542-3
ISBN:
60,00 zł

Najnowsza praca dr Anetty Jaworskiej ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji.

Ilość

       Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Książka zawiera także przegląd teorii oraz zagadnień definicyjnych związanych z resocjalizacją. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej, w zakresie której wyszczególniono hasła dotyczące resocjalizacji określonych kategorii skazanych, takich jak osoby: starsze, niepełnosprawne, niebezpieczne, uzależnione czy skazane za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii, w tym terapii niekonwencjonalnych, takich jak joga, ekologia, żagloterapia czy sztuka.

      Książka stanowi skompensowane podsumowanie dotychczasowych dociekań teoretycznych i empirycznych autorki dotyczących zagadnienia resocjalizacji i silnie powiązanych z nią dziedzin, takich jak patologie społeczne, kryminologia, profilaktyka społeczna czy penitencjarystyka. Większość haseł zawartych w tym tomie powstała na skutek nie tylko przeglądu literatury, ale także badań empirycznych.

     Celem zbioru jest dostarczenie Czytelnikowi skompensowanego studium wiedzy o resocjalizacji i powiązanej z nią problematyce. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne, co ma za zadanie ułatwić zainteresowanemu odbiorcy dotarcie do obszerniejszych prac naukowych omawiających poruszane zagadnienia. Przypisy do tekstu, obok literatury polsko- i anglojęzycznej, zawierają także odniesienie do artykułów i monografii autorki omawiających szerzej prezentowane zagadnienia.

 

 


978-83-7587-542-3

Jaworska Anetta

dr n. hum. w zakresie pedagogiki. Autorka czterech monografii naukowych oraz redaktorka i współredaktorka siedmiu prac zbiorowych. Jest także autorką kilkudziesięciu rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów obejmujących tematykę resocjalizacji i dziedzin z nią powiązanych. Poza pracą dydaktyczną pełniła funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i pełnomocnika rektora ds. studentów niepełnosprawnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i wiceprezesem Terenowego Koła PTP przy zakładzie karnym w Czarnem.

 

Wprowadzenie        7

Agresja i jej przeciwdziałanie        9
Agresja – pojęcie i podział       14
Agresja – teorie rozwoju zachowań agresywnych       21
Aksjologia resocjalizacji       25
Autoagresja i jej przeciwdziałanie       30

Dewiacje społeczne młodzieży       39
Diagnoza w resocjalizacji       44

Historia refleksji resocjalizacyjnej       55
Historia resocjalizacji instytucjonalnej w Polsce       61
HIV i AIDS       71

Kara pozbawienia wolności       79
Kary i nagrody w resocjalizacji penitencjarnej       83
Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich       88
Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych       92
Kurator sądowy       97

Mediacja w resocjalizacji      107
Metodologia badań w resocjalizacji      117
Metodyka resocjalizacji      123

Niedostosowanie społeczne – etiologia      133
Niedostosowanie społeczne – pojęcie      140
Niedostosowanie społeczne – stan osobowości      144
Niedostosowanie społeczne – symptomatologia      152
Niedostosowanie społeczne – typologie      157

Podkultura przestępcza      163
Pomoc postpenitencjarna      169
Probacja      176
Profilaktyka zachowań ryzykownych      181
Prostytucja nieletnich      187
Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie      191
Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie      201
Przestępczość kobiet – rozmiary zjawiska      211
Przestępczość nieletnich      218
Przestępstwa internetowe      223

Resocjalizacja – definiowanie pojęcia      225
Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna      229
Resocjalizacja kobiet      237
Resocjalizacja nieletnich – formy instytucjonalne      242
Resocjalizacja nieletnich – tendencje europejskie      249
Resocjalizacja penitencjarna – aspekty negatywne      259
Resocjalizacja penitencjarna przestępców niebezpiecznych      270
Resocjalizacja penitencjarna przestępców uzależnionych      273
Resocjalizacja penitencjarna – rola służby więziennej      281
Resocjalizacja penitencjarna – struktura organizacyjna      287
Resocjalizacja – podstawy teoretyczne      293
Resocjalizacja skazanych za przestępstwa seksualne      302
Resocjalizacja sprawców zabójstw      305
Resocjalizacja więźniów w wieku senioralnym i niepełnosprawnych      314
Rola edukacji ekologicznej w resocjalizacji      318
Rola edukacji w resocjalizacji instytucjonalnej      323
Rola kultury fizycznej w resocjalizacji      327
Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej      336
Rola religii w resocjalizacji penitencjarnej      343
Rola społeczeństwa w resocjalizacji – reedukacja inkluzyjna      348
Rola sztuki w resocjalizacji penitencjarnej      353
Rola wolontariatu w resocjalizacji      361

Samobójstwa – rozpoznawanie i przeciwdziałanie      369
System dozoru elektronicznego w resocjalizacji      377

Teleologia resocjalizacji      381
Terapie pedagogiczne w resocjalizacji      386
Terapie w resocjalizacji – arteterapia      388
Terapie w resocjalizacji – biblioterapia      393
Terapie w resocjalizacji – filmoterapia (audiowizoterapia)      396
Terapie w resocjalizacji – muzykoterapia      399
Terapie w resocjalizacji – socjoterapia      403
Terapie w resocjalizacji – teatroterapia      406
Terapie w resocjalizacji – terapie niekonwencjonalne      411
Terapie w resocjalizacji – żagloterapia      415

LEKSYKON RESOCJALIZACJI

Najnowsza praca dr Anetty Jaworskiej ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. […] w polskiej literaturze dotyczącej patologii społecznych i metod psychokorekcji odczuwa się dotkliwy brak podobnej publikacji.

W opisie wymienionych problemów znajdujemy najważniejsze dane dotyczące ich sposobów rozumienia i wykorzystania danych teoretycznych w praktyce. Uderzająca jest świetna orientacja Autorki w tej bardzo zróżnicowanej tematyce i jej umiejętność logicznego i konsekwentnego wywodu. […] Ponadto prawdziwe uznanie wzbudzają […] porządek argumentacji i wyjątkowo liczne odniesienia oraz bogactwo źródeł bibliograficznych.

Poszczególne zagadnienia omówione zostały w bardzo czytelny i uporządkowany sposób, stąd nawet dla dopiero poznającego problematykę resocjalizacyjną Czytelnika książka będzie stanowić niezastąpiony przewodnik w rozpoznawaniu meandrów tej dziedziny wiedzy.

Z recenzji dr. hab. Mieczysława Cioska, prof. UG

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło