Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna

Podtytuł: 978-83-7308-932-7
ISBN:
36,00 zł
Celem książki jest ukazanie możliwości nowej socjologicznej teorii zjawisk i procesów moralnych, zaledwie możliwości – bo nie chodzi nam nawet o dokładniejsze zarysowanie projektu.
Ilość

Świadomość aksjologiczna zalicza się do grona tych teoretycznych bytów, wobec których analizy terminologiczne nie są zabiegiem pro forma. Przekonamy się [...] że mnogość ujęć i perspektyw, w których jest rozważana, kwalifikuje ją do pojęć wieloznacznych i mających dużą wagę dla humanistyki. Mamy tu na myśli trudne do przecenienia znaczenie, które jest jej, jak się wydaje, immanentnym predykatem. Świadomość aksjologiczna wiąże się bowiem z kulturą, jeśli tę ostatnią wziąć sensu largo, a więc jako zbiór wartości, norm, ideałów i wzorców. Wielość spojrzeń na świadomość aksjologiczną oddaje pewną dyferencjację dyscyplinarnych optyk nauk humanistycznych. I tak, sygnalizowany problem inaczej widzi psychologia, inaczej socjologia, a jeszcze inaczej pedagogika i filozofia, od której, jak się zdaje, powinniśmy zacząć. Katalog definicji, a ściślej mówiąc, samych tylko kategorii rozmaitych definicji, nigdy nie zasłuży na miano wyczerpującego. Można by z powodzeniem dodać, że nie będzie to także katalog o cesze rozłączności – zaobserwujemy zachodzenie na siebie zakresów treściowych różnych pojęć aksjologicznej świadomości, jakkolwiek wskazywane różnice w spojrzeniach dyscyplinarnych nie stracą na wyrazistości.

Niniejsza książka to zbiór impresji na temat świadomości aksjologicznej i etycznej podmiotowości. Impresji, ponieważ to, co udało się w niej zgromadzić, nie wystarcza na zbudowanie programu socjologii moralności – wyraźnie zarysowanej, skodyfikowanej propozycji teoretycznej. Wydaje się jednak, że zbiór zaciekawi Czytelnika – z kilku co najmniej powodów. Dłuższy komentarz pojawia się w miejsce wstępu, by już na samym początku rozwiać ewentualne wątpliwości.[…]

 

 

 


 

 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

                    

                            

             Impuls poleca ebook

978-83-7308-932-7

Brak recenzji użytkowników.

Kowalski Mirosław

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika społeczna. Specjalizuje się także w pedagogice ogólnej i pedeutologii. Rozprawa doktorska dotyczyła uwarunkowań prozdrowotnego stylu życia młodzieży studiującej - kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Pracownik Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810&lang=pl

 

 

 

Zamiast wstępu

 

Rozdział 1

Świadomość aksjologiczna jako przedmiot studium terminologicznego

(wybrane zagadnienia)

 

1.1. Świadomość – analiza pojęcia w różnych perspektywach

1.2. Materialistyczna optyka świadomości – eksplikacja pojęcia świadomości i moralności ludzkiej z perspektywy marksistowskiej

1.3. Ideacyjna wizja świadomości aksjologicznej

1.4. Problem granic świadomości w perspektywie ustaleń nauk kognitywnych i filozoficznej teorii poznania

1.5. Wartość jako pojęcie konstytutywne wobec świadomości aksjologicznej

 

Rozdział 2

Fenomenologia i hermeneutyka a fakt moralny.

Z fenomenologiczno-hermeneutycznego podejścia do moralności – zarys teorii

 

2.1. O pewnym fundamentalizmie oraz idei istotności

2.2. Fenomen verstehen i symbolicznej strukturacji świata społecznego. Fakt moralny a teoretyczna konstytucja moralnej socjologii

2.3. Socjologia moralna – nauka czy [lepiej] nie-nauka? Kolejne dylematy odnośnie do świadomości

2.4. Fenomenologiczno-hermeneutyczna teoria moralnych zjawisk i procesów. W stronę

 

Rozdział 3

Językowe i społeczne zróżnicowanie świata moralności: moralność w perspektywie zmiennych socjolingwistycznych

 

3.1. Moralność w świetle przybliżeń terminologicznych. Społeczny charakter moralności

3.2. Podmiotowe ujęcie spraw moralnych. Intrapsychiczne mechanizmy odpowiedzialne za moralność

3.3. Społeczne korelaty moralności: moralność a język i status społeczny

3.4. Moralność w perspektywie prac badawczych. Janusza Mariańskiego empiryczna perspektywa moralności młodych Polaków

 

Rozdział 4

Podmiotowość etyczna w świetle poglądów Immanuela Kanta

 

4.1. Epistemologiczny podmiot Immanuela Kanta: propedeutyka rozważań nad podmiotowością etyczną

4.2. Pojęcie imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta

4.3. Kategoria wolności i świadomości w systemie poglądów etycznych Immanuela Kanta

 

Rozdział 5

Wokół wybranych socjologicznych implikacji koncepcji podmiotowości. Impresje

 

5.1. Piotra Sztompki synteza filozoficznych, psychologicznych i socjologicznych koncepcji podmiotowości. Swoistość ujęć socjologicznych

5.2. Podmiotowość w świetle emergentnego socjologicznego strukturalizmu Jacka Szmatki.

O niemożności perspektywy jednostkowej

5.3. O wybranych wątkach podmiotowości w filozofii Karola Marksa. Koncepcja transindywidualności

5.4. Podmiot moralny u Charlesa Taylora.

Rekonstrukcja i prezentacja pól możliwego wykorzystania na gruncie socjologii

 

Rozdział 6

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o pedagogice i dla pedagogiki)

 

6.1. Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna jako problemy pedagogicznej refleksji. Rozważania teoretyczne

6.2. Zbyszko Melosika wizja ponowoczesnego podmiotu jako wyraz postmodernistycznej etyczności

6.3. Podmiotowość i świadomość aksjologiczna wobec praktyki wychowawczej i zagrożeń współczesności – wyjątki z refleksji

6.4. Pedagogiczne aplikacje Taylorowskiej koncepcji podmiotowości moralnej

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna

"Niniejszy tekst kierujemy przede wszystkim do socjologów moralności, etyków i pedagogów. Wskazując na reprezentantów pedagogiki, mamy na względzie zwłaszcza tych, którzy wraz z nami podzielają pogląd wyrażony przez K. Ablewicz, że „związki filozofii i pedagogiki są historyczną oczywistością [...] są też oczywistością antropologiczną”21, oraz tęsknotę tej autorki za taką metodologią, „w której człowiek jako przedmiot badań nie musiałby być w całości redukowany do postrzeżeń zmysłowych”. Pedagogika filozoficzna – tak ją tutaj nazywamy – pomimo długoletniej tradycji oraz wielkich nazwisk, które na przestrzeni tego czasu ją firmowały, znajduje się dzisiaj w stanie pewnego impasu. Przynajmniej sądząc po charakterystycznej dla większości przedstawicieli dyscypliny tendencji do upodabniania pedagogiki do socjologii i psychologii. Badania, które przeprowadza się pod szyldem pedagogiki, przebiegają w istocie wedle odpowiednio socjologicznych i psychologicznych procedur metodologicznych. Brakuje pedagogicznej swoistości – tej, którą K. Ablewicz oddaje w wyrażeniu „myślenie istotnościowe”. Wyjątki z myśli poprzedników filozoficznego teoretyzowania w pedagogice, które programują nasz wywód zwłaszcza w rozdziale pierwszym, nawiązują do tego nurtu. Wskazują, w swojej warstwie merytorycznej, na wybrane treści etyki, które mają znaczenie dla całej – wolnej od teoretycznych zróżnicowań – pedagogiki".

 

Do walorów książki należy (…) również to, iż jest ona niezwykle erudycyjna, zaś jej Autorzy bardzo sprawnie poruszają się w problematyce dedykowanej moralności, podmiotowości, świadomości i jej granic. Warto zaznaczyć, iż erudycja ta dotyczy zarówno klasycznych pozycji z zakresu filozofii, socjologii, nauk o moralności, jak i współczesnych publikacji dedykowanych kwestiom aksjologii, podmiotowości, pedagogice i wychowaniu.

 

Z recenzji dr hab. Marka Krajewskiego prof. UAM

 

 

Sądzę, że erudycyjne analizy Autorów – przełamujące wąskie granice dyscyplin – zaprezentowana umiejętność łączenia wątków różnorodnych, wymagających znajomości rozmaitych nurtów i tradycji intelektualnych oraz właściwych dyscyplinom sposobów konceptualizowania i opisywania rzeczywistości – zyska przychylność Czytelnika. O tym, że publikacja dotyka spraw istotnych, wiedziałem od początku. Inne jej walory – o których przekonałem się w toku lektury – wróżą pracy powodzenie na rynku wydawniczym.


Z recenzji prof. dr hab. Mariana Filipiaka

 

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło