Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych

Podtytuł: 83-7308-521-1
ISBN:
24,80 zł
W zakresie polskiej pedagogiki specjalnej nie ukazała się dotychczas pozycja, która tak kompleksowo podejmowałaby zagadnienia przeobrażeń społecznych w aspekcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych i zadań pedagogiki specjalnej...
Ilość

              W zakresie polskiej pedagogiki specjalnej nie ukazała się dotychczas pozycja, która tak kompleksowo podejmowałaby zagadnienia przeobrażeń społecznych w aspekcie funkcjonowania osób niepełnosprawnych i zadań pedagogiki specjalnej. Jest to nowatorska i ważna rozprawa naukowa, w której Autor sięga po perspektywę nieomal nieobecną w polskiej pedagogice specjalnej, perspektywę najważniejszych przeobrażeń cywilizacyjnych, politycznych, kulturowych i społecznych w skali globalnej i krajowej w odniesieniu do sytuacji ludzi niepełnosprawnych. Autor podkreśla, że jednym z najistotniejszych zadań polskiej pedagogiki specjalnej staje się nie tylko analiza zmian, w których osoba niepełnosprawna uczestniczy, ale również tych, które oddziałują na nią pośrednio. Sprecyzowaniu jednych i drugich ma służyć niniejsza publikacja. Książka skierowana jest głównie do pracowników naukowych i wykładowców uczelni wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej, mogą z niej korzystać również studenci pedagogiki specjalnej i studiów doktoranckich.

83-7308-521-1

Krause Amadeusz

Dr hab. Amadeusz Krause

profesorem UWM w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

Publikacje:

Publikacje zwarte

 • Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków 2000, Oficyna Wyd. Impuls.
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności. Olsztyn 2002, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Teoretyczne konteksty. Olsztyn 2003, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn 2004, Wyd. UW-M (współredakcja Kosakowski Cz.)
 • Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków 2004, Oficyna Wyd. Impuls.
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 4. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn 2005, Wyd. UW-M
 • Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 5. Pomiędzy teorią a praktyką. Olsztyn 2006 Wyd. UW-M, (współredakcja Kosakowski Cz., Przybyliński S.)

 

Wybrane artykuły

 • Środowisko mieszkalne dorosłych osób upośledzonych (w:) M. Orłowska, L. Malinowski (red.) Praca Socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, wyd. "Żak" Warszawa 2000
 • Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe (w:) Cz. Kosakowski, M. Zaorska (red.) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyd. "Akapit" Toruń 2000
 • Integracja osób niepełnosprawnych w obliczu ponowoczesności - szanse i zagrożenia (w:) T. Zacharuk (red.) Student niepełnosprawny, Szkice i Rozprawy, wyd. AP Siedlce 2000
 • Funkcjonowanie  dorosłych osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie dystrybucji indywidualnego ryzyka (w) A. Rakowska, J. Baran (red.) Dylematy pedagogiki specjalnej, wyd. AP Kraków 2000
 • Normalizacja środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych -   doświadczenia  niemieckie (w:) A. Maciarz, Z. Janiszewska-Nieścioruk, H. Ochonczenko (red.) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001
 • Mechanizmy dezintegracyjne w rzeczywistości ponowoczesnej  (niektóre elementy marginalizacji) (w) E. Trempała , M. Cichorz, (red.) Pedagogika Społeczna , tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania, Olecko 2001
 • Osoby niepełnosprawne w perspektywie ponowoczesnej - upośledzeni czy sprawni inaczej? (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.)  Dyskursy pedagogiki specjalnej, Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
 • Wielość poziomów integracji – konsekwencje dla teorii i praktyki (w:) M. Chodkowska (red.) Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. UMCS, Lublin 2002
 • Pedagogika społeczna w obliczu ponowoczesnego dyskursu – nowe wyzwania w wychowaniu (w:) D. Zaworska-Nikoniuk (red.) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
 • Współczesne przeszkody w realizacji "szans" pedagogiki specjalnej (w:) W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, wyd. PTP  Olsztyn, Poznań, Warszawa  2002
 • Pedagogika specjalna wobec kontekstowej interdyscyplinarności globalizacji (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.) Dyskursy pedagogiki specjalnej, konteksty teoretyczne wyd. UW-M Olsztyn 2003
 • Terapia w pedagogice specjalnej (w:) J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych, Łódź 2002 (współautorstwo Czesław Kosakowski)
 • Współczesne tendencje w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - normalizacja (w:) J. Stal (red.) Katecheza specjalna dzisiaj, problemy i wyzwania, Kielce 2003
 • Problemy opieki i rewalidacji osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym - niedobór rozwiązań w teorii i praktyce (w:) K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, na pograniczach pedagogiki specjalnej, Gdańsk 2003
 • Tendencje w kształceniu integracyjnym z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004
 • Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej – koncepcja kontra ekonomia (w:) Z. Janiszewska-Niścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1,s.229-239,  Kraków.
 • Niepełnosprawność w świetle społecznej zmiany – wprowadzenie do dyskusji  Szkice Humanistyczne nr ,2004
 • Normalizacja jako paradygmat myślenia i działania w pedagogice specjalnej (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, współ. red. Czesław Kosakowski), wyd. UWM Olsztyn 200
 • Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw – redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych,  w: Wychowanie na co dzień 6(141) czerwiec 2005
 • Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne – dylemat szczęścia (w:) Cz. Kosakowski, C. Rogowski (red.) Olsztyn 2005

 Publikacje zagraniczne:

 • Polen auf dem Weg zur EU - Veränderungen aus der pädagogische Perspektive (w:) R.Seebauer (red.) Szenen europäischer Bildungslandschaften, Wiedeń 2003
 • Integration der Behinderten angesichts der globalen Transformation - Implikationen europäischer Erfahrungen (w:) R.Seebauer (red.) Europäische Dimensionen neu denken, Wiedeń 2004

http://www.uwm.edu.pl/wnsis/struktura/kat_ped_spec/krause/krause.htm

Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych

SPIS TREŚCI

 

Od autora

Kilka uwag wprowadzenia

1. O zasadności teoretycznych strategii poznawczych w pedagogice specjalnej

2. O istotności zagadnienia dla teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

3. O celowości rozróżnienia paradygmatu przemian społecznych

 

Część pierwsza

Niepełnosprawność w perspektywie zmiany – kontekst globalny

 

I. Przeobrażenia globalne w kategoriach przejścia społecznego

1. Przejście pierwsze

–  od racjonalizacji do modernizacji refleksyjnej

1.1. Konsekwencje dla  funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

1.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

2. Przejście drugie 

– od instytucjonalnych do indywidualnych form egzystencji

2.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

2.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

3. Przejście trzecie 

– od dyferencjacji do globalizacji

3.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

3.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

4. Przejście czwarte

– od wartości materialistycznych do postmaterialistycznych 

4.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

4.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

II. Przeobrażenia w wybranych interpretacjach

1. W obliczu ponowoczesnego dyskursu pedagogicznego 

1.1. Niepełnosprawny w perspektywie  wyzwolenia i zniewolenia

1.2. Niepełnosprawny w „ponowoczesności cierpień”

 

2. Determinizm cyberprzestrzeni – nowy wymiar normatywności i wychowania

2.1. Media w kontekście pedagogiki specjalnej i funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

 

Część druga

Niepełnosprawność w perspektywie zmiany – kontekst lokalny

 

I. Przeobrażenia polskie w kategoriach przejścia społecznego

1. Przejście pierwsze

– od zniewolenia (systemem) do zauroczenia (rynkiem)

1.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

1.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

2. Przejście drugie

– od struktur opiekuńczych państwa do struktur ratowniczych 

2.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

2.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

3. Przejście trzecie

– od powszechnego niedostatku do selektywnego dobrobytu

3.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

3.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

4. Przejście czwarte

– od monocentryzmu do pluralizmu, wolności  i autokreacji 

4.1. Konsekwencje dla funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego

4.2. Implikacje dla pedagogiki specjalnej

 

II. Pedagogiczne następstwa przeobrażeń

1. Rewalidacja, edukacja, wychowanie, opieka  – obawy o równowagę

2. Pedagogika specjalna w procesie zmian edukacyjnych – obawy o drogę

3. Perspektywy oczekiwań integracyjnych – obawy o gotowość

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło