Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej

Podtytuł: 978-83-7587-429-7
ISBN:
29,80 zł
W prezentowanej książce Czytelnik znajdzie teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego, zwartą koncepcję takiego kształcenia, wyniki badań nad stanem doświadczenia podmiotowości uczniów niższych klas szkoły podstawowej w procesie kształcenia
Ilość

W prezentowanej książce Czytelnik znajdzie teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego, zwartą koncepcję takiego kształcenia, wyniki badań nad stanem doświadczenia podmiotowości uczniów niższych klas szkoły podstawowej w procesie kształcenia, opis zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalające­go w edukacji wczesnoszkolnej w toku badań eksperymentalno-weryfikacyjnych oraz uzyskane efekty. 

Podstawowym warunkiem zaistnienia rzeczywistych przemian edukacyjnych są zmiany zachodzące w samym procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz mentalności, prawach, postawach i działaniach jego uczestników. Wa­runki te spełnia kształcenie wyzwalające, któremu ta książka jest poświęcona.

 .......................

         Praca ma wiele wskazań przydatnych w praktyce szkolnej. Dotyczą one m.in. życzeniowej oceny ucznia i oceny nauczycielskiej (uzasadnionej, obiektywnej i życzliwej), modelów upodmiotowujących zajęcia dydaktyczne z za-stosowaniem różnych teleologicznych strategii, nauki szkolnej bez lęku, wpływu uczniów na proces uczenia się, pobudzania i wspierania zainteresowań. Cenne dla edukacji są także dydaktyczne i ogólnowychowawcze dezyderaty kształcenia wyzwalającego, służące upodmiotowieniu zajęć dydaktycznych.

 

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek

 

 

 

 

 

978-83-7587-429-7

Puślecki Władysław

w 1967 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 1666 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych z zakresy pedagogiki. Specjalizuje się w dydaktyce ogólnej i alternatywnej.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/listaLudzieNauki.fs

 

Wstęp       

1.    Teoretyczne   podstawy  kształcenia  wyzwalającego

1.1.    Istota kształcenia wyzwalającego
1.2.    Standardy waluacji a podmiotowość i tożsamość
1.3.    Osobowość w ujęciu C. Rogersa
1.4.    Prekursorzy kształcenia wyzwalającego

  1.4.1.    Jan Jakub Rousseau
  1.4.2.    Jan Henryk  Pestalozzi
  1.4.3.    Ellen   Key
  1.4.4.    Maria Montessori

1.5.    Twórcy  systemów kształcenia w wolności
  1.5.1.    Wolne szkoły waldorfowskie
  1.5.2.    Wolna Szkoła Summerhill
  1.5.3.    Rogersowska koncepcja kształcenia
  1.5.4.    Polifonia, dialog i wartościowe dyskursy modernizmu w radykalnej pedagogice
              Henry'ego Girouxa

  1.5.5.    Przesłanki antypedagogiki kształcenia w wolności

1.6.    Dialog i relacje dialogowe w procesie kształcenia
  1.6.1.    Korzenie  dialogu
  1.6.2.    Podmioty i przedmioty dialogu edukacyjnego
  1.6.3.    Edukacyjny dialog informacyjny
  1.6.4.    Edukacyjny dialog negocjacyjny i jego odmiany
  1.6.5.    Negocjacja jako metoda osiągania pozaedukacyjnych celów

2.    Koncepcja kształcenia  wyzwalającego

2.1.    Dezyderaty kształcenia wyzwalającego skierowane do nauczyciela
  2.1.1.    Dezyderaty ogólnowychowawcze
  2.1.2.    Dezyderaty   dydaktyczne

2.2.    Upodmiotowiające zajęcia dydaktyczne
2.3.    Przechodzenie   od   heterogennych   do   podmiotowych   celów   kształcenia      
2.4.    Podmiotowe cele kształcenia i strategie ich uzewnętrzniania

2.5.    Teleologiczne strategie w modelach upodmiotowiających zajęć dydaktycznych   

  2.5.1.    Podstawowe kategorie pojęciowe modeli upodmiotowiających zajęć dydaktycznych
  2.5.2.    Postulowane modele upodmiotowiających zajęć dydaktycznych

2.6. Kształcenie wyzwalające jako systemowe zmiany w procesie
dydaktycznym i interakcjach  
      społecznych jego uczestników

3.    Stan  doświadczania poczucia podmiotowości ucznia w edukacji wczesnoszkolnej

3.1.    Organizacja badań i charakterystyka badanych
3.2.    Metody opracowania zgromadzonego materiału
3.3.    Nauka szkolna bez lęku
3.4.    Wpływ uczniów na proces uczenia się
3.5.    Wyzwalanie motywów uczenia się
3.6.    Pobudzanie   i   wspieranie   zainteresowań
3.7.    Postawa   nauczyciela
3.8.    Ogólny stan poczucia podmiotowości uczniów klas I-III w procesie kształcenia      

4.    Próba zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalającego w edukacji   wczesnoszkolnej

4. l.    Podstawy metodologiczne badań nad skutecznością kształcenia wyzwalającego      
4.2.    Stwarzanie warunków spełniających założenia kształcenia wyzwalającego
4.3.    Treści programowe i ich realizacja
4.4.    Realizacja identycznego tematu z zastosowaniem teleologicznej strategii „O",  „D"  i  „E"

5.    Wpływ kształcenia wyzwalającego na rozwój uczniów w młodszym wieku szkolnym

5.1.    Osiągnięcia szkolne uczniów grup porównawczych w badaniach końcowych i dystansowych
5.2.    Efektywność kształcenia wyzwalającego w świetle danych pochodzących z obserwacji
5.3.    Podmiotowość w procesie kształcenia w ocenie uczniów grup porównawczych
5.4.    Kształcenie wyzwalające w ocenie uczestników eksperymentu

Zakończenie

Bibliografia
Summary      
Zusammenfassung
PeaioMe

Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej

Zagadnienie tzw. kształcenia wyzwalającego jest złożone, kontrowersyjne i trudne do jednoznacznego określenia. Autor próbuje je zdefiniować w aspekcie logicznym, semantycznym,  psychologicznym,  pedagogicznym  itp.

Przedstawione opracowanie jest pogłębionym studium naukowo-badawczym problemu mieszczącego się w za-kresie współczesnych koncepcji edukacyjnych. Szczególnie wartościowym elementem pracy jest zwięzła analiza i interpretacja współczesnych koncepcji edukacyjnych, a także badania Autora związane z tzw. doświadczaniem podmiotowości w opinii czy wypowiedziach dzieci. Te fragmenty pracy są dobrze osadzone w literaturze przedmiotu i mają niewątpliwie znaczne walory heurystyczne.

 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Więckowski

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło